Wat is een Balint groep?

In de Balintgroepen wordt gewerkt volgens de principes van Balint, maar wordt nadrukkelijk niet gestreefd naar veranderen van de persoonlijkheid van de dokter.  Een groep bestaat meestal uit 8 a 10 huisartsen, die ongeveer 10 maal per jaar samenkomen op een vaste plek. De frequentie verschilt per groep.

De casus, die ingebracht wordt, wordt niet van tevoren rondgestuurd, noch aan de hand van schriftelijke gegevens ingebracht. Het zijn problemen met zijn patienten, waar de arts als hulpverlener mee zit, of die om een andere reden door hem of haar voor advies aan de groep worden voorgelegd.

Daarbij komen de volgende vragen aan de orde:

Wie ben je?

Waarom heb je het huisartsenvak gekozen?

Wat verwacht je van deze Balintgroep?

Waarom neem je nu deel?

Wat zou je willen leren?

De Balint Methode

Daarna volgt een korte toelichting van de Balint methode.

Een huisarts presenteert een probleem, daarbij komt aan de orde het hoe en wat, de arts-patient relatie en hijzelf. De groep vraagt om verduidelijking. De opmerkingen geven vervolgens herkenning. De ervaringen van de leden komen ter sprake en hoe ze zelf daarop reageerden. De kern van het probleem en het gemeenschappelijke proberen ze in de volgende ronde met inbreng van de psychotherapeutbegeleider duidelijk te krijgen, en de suggesties die daaruit voort vloeien.

De slot ronde is weer op de inleider gericht met de vraag, of hij er iets aan heeft en of hij de  discussie herkent, en of hij er in de praktijk mee verder kan.

Kosten

Deelname aan een Balint-groep kost gemiddeld 500 Euro per jaar. Het is gebruikelijk deelname aan de groep voor een jaar vast te leggen. De Balintgroep is geaccrediteerd voor 1 punt per uur deelname.  De begeleidende huisartsvoorzitter en/of psychotherapeut dragen zorg voor de aanmelding en verantwoording van de te accrediteren uren van de deelnemers.

Leden van de Balintgroepen kunnen inloggen op een beschermd deel van deze site via 'Inloggen'. Daar worden bestanden, zoals adreslijsten,verslagen en mededelingen, geplaatst die alleen bestemd zijn voor de leden van een bepaalde groep.

Accreditering nascholing

De Balint groepen zijn geaccrediteerd voor 1 punt per uur. Accreditering is toegekend via de KNMG aan de vereniging Balint Nederland via de BIA (beperkte instellingsaccreditering).

We willen bestaande groepen adviseren zich aan te melden bij de vereniging, om zo tot een centrale accrediterings administratie te komen.

Per 1 januari 2007 is het nieuwe centrale nascholings certificeringssysteem van de JAMA, de website van de KNMG accreditering, in werking getreden. Gerard Daggelders is aangesteld als Perifeer Accrediterings Medewerker voor geheel Nederland om te beoordelen, of de ingediende accrediteringspunten kunnen worden gehonoreerd in GAIA. Daartoe dient u als groep maandelijks uw presentielijst te sturen aan secretariaat@balint.nl. En tevens een kort verslag betreffende de inhoud van de bijeenkomst te uploaden op het beschermde deel van de site, in het voor u bestemde gedeelte.